نام و نام خانوادگی:شیلا فهندژ
سمت:مسئول واحد بهبود کیفیت -سوپروایزور بالینی
مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی
شماره تماس:18-7266811 داخلی 278

نام و نام خانوادگی:بهتاب برنهاد
سمت:کارشناس بهبود کیفیت-رابط مستند سازی و بهبود فرایندها
مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری
شماره تماس:18-7266811 داخلی 279
 
نام و نام خانوادگی:عقیله پناهی
سمت:کارشناس بهبود کیفیت-کارشناس مسئول ایمنی بیمار ،دبیر کمیته پیشنهادات
مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری
شماره تماس:18-7266811 داخلی 278


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-22 11:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ