ارزشيابي آموزشي وپژوهشي بيمارستان‌هاي آموزشي

 

به نام خدا

مقدمه: پس از تصويب معيارهاي ارزشيابي و اعتباربخشي آموزشي بيمارستان‌ها، به منظور تعيين سنجه‌هاي ارزشيابي مبتني بر استانداردهاي مصوب، طبق دستور معاون محترم آموزشي و با همراهي قائم مقام محترم ايشان در دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي تخصصي، در دبيرخانه شوراي گسترش دانشگاه‌ها، كارگروهي متشكل از كارشناسان آشنا به مباحث ارزشيابي و مديريت بيمارستاني كه در زمينه اعتباربخشي و اجرايي ساختن استانداردهاي معاونت درمان در بيمارستان‌ها نيز تجربه داشتند، در دبيرخانه شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، تشكيل گرديد. هدف كارگروه فوق ازتدوين سنجه‌هاي ارزيابي، تعيين ابزار شفاف و قابل اندازه‌گيري به منظور تسهيل اجراي استانداردها و همچنين ايجاد زبان مشترك ارزيابي برطرح اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی بيمارستان های آموزشي کشور می باشد.

به دنبال اجرای برنامه اعتباربخشی درمانی بیمارستانها و با توجه به نقش بیمارستانهای آموزشی در ارتقای آموزش های بالینی و دستیابی به اهداف متعالی نظام سلامت، دستورالعمل اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تاریخ 27/2/94 مورد تصویب قرار گرفت. در این دستورالعمل، استانداردهای اعتباربخشی درمانی بیمارستانها به عنوان پایه اعتباربخشی آموزشی لحاظ شده و سایر استانداردهای مورد نیاز یک بیمارستان برای ورود و یا ادامه فعالیت آموزشی، مورد اشاره قرار گرفته است. این دستورالعمل شامل 104 استاندارد در 10 حوزه به شرح زیر می باشد:

1- تیم مدیریت آموزش در بیمارستانهای آموزشی (8 استاندارد)

2- پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی(6استاندارد)

3-اعضای هیات علمی(17استاندارد)

4- فراگیران(10استاندارد)

5-مدیریت تسهیلات، فضا، امکانات، تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشی(15استاندارد)

6- بخش های پشتیبانی بیمارستانهای آموزشی (اورژانس و بخش های پاراکلینیک)(15استاندارد)

7- برنامه ها و فرایندهای آموزشی(12استاندارد)

8- کمیته های بیمارستانی(4استاندارد)

9- حفظ حقوق و ایمنی بیماران(8استاندارد)

10-بیمارستان آموزشی به عنوان عرصه اصلی پژوهش های بالینی(9استاندارد)

 

متعاقب ابلاغ دستورالعمل فوق الذکر، پیش نویس راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی نیز در مردادماه 94 تدوین گردید که این راهنما مشتمل بر 157 سنجه برای 104 استاندارد مصوب در 10 حوزه می باشد که به عنوان معیار ارزیابی در سه سطح کاملا ضروری، الزامی و توسعه ای طبقه بندی شده اند.

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم همکاری کلیه گروههای آموزشی، جلساتی در شهریورماه 94 توسط ریاست محترم دانشکده پزشکی با حضور روسا و معاونین محترم آموزشی کلیه دانشکده ها و کلیه اعضای محترم هیات علمی دانشکده پزشکی به منظور اطلاع رسانی در این خصوص تشکیل گردید.

طبق مکاتبه واصله از وزارت بهداشت در دی ماه 94، مسئولیت برنامه ریزی و اجرای این طرح به دانشگاه علوم پزشکی ایران محول گردیده است تا این دانشگاه نسبت به ارزشیابی بیمارستانهای آموزشی کشور طی ماههای آتی اقدام نماید.

در این راستا، دانشگاه علوم پزشکی ایران طی مکاتبه ای از دانشگاههای علوم پزشکی کشور درخواست نموده اند که تا تاریخ 10/11/94  نسبت به خودارزیابی بیمارستانهای آموزشی خود بر اساس سنجه های ابلاغ شده و ارسال گزارش ارزیابی اقدام نمایند. به منظور تسریع این فرآیند، دستورالعمل اعتباربخشی آموزشی به انضمام سنجه ها بر روی وب سایت دانشکده پزشکی قرار داده شده است.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-9 9:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ