دکتراعظم فرجی – متخصص وجراح زنان وزایمان - معاون آموزشی بیمارستان
و مسئول واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان
 شرح وظایف دفتر توسعه آموزش پزشکی
مقدمه:
دفتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر رئیس بیمارستان و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در هر بیمارستان تشکیل شده است.
رسالت:
   هدف کلی دفتر توسعه آموزش در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه،
بهبود ارتقا و توسعه کیفیت آموزشی از طریق موارد زیر است:
1.      ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیئت علمی و دانشجویان
2.      برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی
3.      نیازسنجی وسیاستگزاری آموزش اعضای هیئت علمی
4.      هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش
5.      جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری 
  
 
 شرح وظایف و محورهای کلی وظایف دفتر توسعه عبارتند از:
1.    برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی(ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی
آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی ، طرح دوره ، طرح درس )
2.      همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی 
3.      مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی
4.      ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش
5.       ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش (انجام مطالعات کاربردی در زمینه
ارتقا و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین
یادگیری – مهارتهای ارتباطی – نیاز سنجی آموزشی و....)
7.      مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضای هیأت علمی و جذب نظرات آنها
8.      تقویت وتجهیز کتابخانه و دفتر توسعه باهدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی
علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی
9.      برقراری ارتباط مستمر بادانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد.
10.    شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروه های آموزشی.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-5 12:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ