اسامي سوپروايزرها و مدرك تحصيلي

1-خانم لادن برزو                          معاون مدیر پرستاری-کارشناس مامایی
 
2-خانم پروانه احمدي                    سوپروايزر بالینی - كارشناس پرستاري
3-خانم معصومه جمشیدی            سوپروايزر باليني -كارشناس مامايي
4-خانم نجمه پرویزیان                   سوپروايزرآموزشي– كارشناس مامايي
5-خانم فلورا دادپور                       سوپروايزر باليني – كارشناس پرستاري
6-خانم دکتر نیره زارع                    سوپروايزرباليني – كارشناس مامايي-دکترای علوم اعصاب
7-خانم طاهره رضایی                   سوپروايزر باليني– كارشناس ارشد پرستاري 

8-خانم ناهید جوانمردی                 سوپروايزر باليني– كارشناس مامايي
 
9- خانم سهیلا راهنورد                  سوپروايزر باليني – كارشناس پرستاري

10-خانم دکتر ناهید عطایی             سوپروایزور بالینی-کارشناس پرستاری-دکترای بیولوژی تولید مثل

11-خانم زهرا نظری                        سوپروایزور بالینی-کارشناس پرستاری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 8:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ