الف : معرفي پرسنل

-رييس اداره امور اداري :پروین هوشیار
-مسئول کارگزینی:ناهید عرفایی

- كارگزين : زهرا حجار سنگی
- مسئول دبيرخانه :ليلا فاطمي

- بايگاني و حضور و غياب : زهرا المعي

- نامه رسان : نسرین شکرستانی

ب : وظايفي كه در اين واحد انجام مي شود :

1- صدور احكام ساليانه پرسنل

2- محاسبه و اعلام مرخصي استحقاقي و استعلاجي و...

3- ارزشيابي ساليانه كاركنان

4- ارتقا شغلي كاركنان

5- انجام كليه مكاتبات اداري

6- ارسال مراسلات و نامه هاي اداري

7- بررسي وضعيت غيبت و تاخير و تعجيل پرسنل

8-تهيه پرينت حضور و غياب جهت واحدهاي مختلف يمارستان

9-بررسي تقاضاهاي انتقال ،ماموريت ،مرخصي بدون حقوق ،خدمت نيمه وقت و...

10-انجام امور بازنشستگي كاركنان

11-انجام طرح طبقه بندي مشاغل

12-بررسي پيشنهادهاي تغيير عنوان و هماهنگي با دانشگاه

13-صدور احكام ماموريت كاركنان

14-تشكيل جلسات تحول اداري

15-بررسي سوابق شغلي كاركنان 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-24 10:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ