رئيس حسابداري:   معصومه اولادی
 تعداد كاركنان : 13 نفر

شماره تماس:7266811 داخلی 228-229-264

محل قرار گرفتن حسابداري :
حسابداري در ضلع شمالي طبقه همكف واقع شده است .
 
امور مالي :
     امور مالي و ترخيص متشكل از واحدهاي حسابداري مالي ، حسابداري ترخيص ، درآمد و اموال مي باشد. كليه واحد ها مجهز به كامپيوتر و سيستم مالي است كه به ساير واحدهاي مرتبط متصل بوده و تمامي امور مالي توسط سيستم كامپيوتر راهبري مي شوند.
    حسابداری و ترخیص واحدهای مختلف بیمارستان مختص بیماران سرپائی و بستری بوده و در تمام مراحل بستری و ادامه ترخیص اطلاعات مالی و هزینه های مربوط به خدمات انجام شده در سیستم منعکس می شود و در نهایت بیمار در موقع ترخیص این اطلاعات را طی صورتحساب کامپیوتری دریافت و وجه آن را به صندوق بیمارستان واریز می نماید.
 
فرايند حسابداري بستري :
الف : بستري اورژانس :
1 – مراجعه به پذيرش با همراه داشتن برگ دستور بستري ، دفترچه بيمه و معرفي نامه بيمه تكميلي در صورت بيمه بودن ، كارت شناسايي بيمار جهت تشكيل پرونده.
2 – مراجعه به صندوق بستري و تحويل برگ بستري و دفترچه بيمه به صندوق دار ؛ همراه با كپي برگ بستري و كپي صفحه اول دفترچه بيمه.
3 – پرداخت ميلغ علي الحساب به صندوق دار و گرفتن قبض رسيد.
4 – بازگشت به اورژانس ؛ همراه با برگ بستري و پذيرش تكميل شده .
ب : بستري غير اورژانسي ( درمانگاه ) :
1 – مراجعه به پذيرش با همراه داشتن برگ دستور بستري ، دفترچه بيمه درصورت بيمه بودن ، كارت شناسايي بيمار و همسر،حضور همسر بيمار جهت رضايت نامه عمل و تشكيل پرونده.
2 – مراجعه به صندوق به همراه برگ بستري و دفترچه بيمه به صندوق دار همراه با كپي آنها
3 – پرداخت مبلغ علي الحساب به صندوق دار و گرفتن قبض رسيد.
4 – مراجعه به بخش جهت بستري شدن و تائيد عمل جراحي .
5 – مراجعه به حسابداري جهت مهركردن برگ دستور بستري و تحويل دفترچه بيمه به حسابداري.
 
توجه :
* وضعيت بيمه بيمار قبل از بستري مشخص شود . ( چگونگي بيمه شدن )
* جهت بيماران غير اورژانسي همزمان گرفتن ويزيت پزشك بيهوشي و زنان نيز انجام ميگردد .
* اعمال بستن لوله ها ، زيبايي ، برداشتن شامل بيمه نمي باشد و بايد بصورت آزاد پرداخت شود.
ج : بستري نوزادان در بخش نوزادان :
1 – تحويل برگ دستور بستري به پذيرش و تشكيل پرونده .
2 – مراجعه به حسابداري جهت پرداخت علي الحساب و گرفتن فيش در صورت بيمه بودن مادر.
3 – مراجعه به اتاق گواهي ولادت جهت گرفتن گواهي موقت تولد نوزاد.
4 – مراجعه به اداره بيمه مربوطه جهت گرفتن نامه بيمه يا دفترچه بيمه نوزاد.
5 – ارائه دفترچه يا نامه بيمه به قسمت ترخيص يا صندوق حسابداري.
 
مراحل ترخيص بزرگسالان و نوزادان :
1 – مراجعه به بخش بستري بيمار جهت گرفتن برگ دستور بستري.
2 – مراجعه به داروخانه جهت تسويه حساب دارو.
3 – مراجعه به قسمت ترخيص جهت گرفتن قبض تسويه حساب.
4 – مراجعه به صندوق جهت تسويه حساب.
5 – مراجعه به ترخيص جهت گرفتن برگ اجازه ترخيص.
6 – مراجعه به بخش جهت ترخيص بيمار.
فرايند حسابداري هزينه :
در حسابداري هزينه 6 نوع سند صادر ميشود.
 
الف : سند      :
1 - اجناس خريداري شده توسط تداركات وارد انبار بيمارستان مي شود.
2 - مسئول انبار رسيد انبار را صادر مي كند.
3 - در حسابداري هزينه سند صادر مي شود.
4 - چك در وجه فروشنده صادر مي شود.
 
ب : سند استرداد :
1 – بيمار در زمان تسويه حساب وجهي طلبكار مي شود.
2 – وجه با ارائه فتوكپي شناسنامه به بيمار استرداد مي شود.
3 – چك آن در حسابداري هزينه صادر مي شود.
 
ج : سند درآمد :
1 – صندوقداران وجه دريافتي از بيمار را به بانك واريز مي كنند.
2 – فيش واريزي را به حسابداري تسليم مي نمايند.
3 – حسابدار بعداز رسيدگي به آن سند را صادر مي كند.
 
د : كليد اسناد وارد كامپيوتر شده و توسط كامپيوتر تراز صادر مي شود.
ه : از حسابهاي بانكي مغايرت بانكي گرفته مي شود.
و : اسناد تفكيك شده و يك نسخه آن به دانشگاه جهت رسيدگي ارسال مي گردد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-30 12:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ